با توجه به عدم تغییر قیمتهای شرکت طی ۳ سال گذشته در جهت حفظ سطح کیفیت خدمات شرکت از شروع سال جدید شمسی کلیه خدمات شرکت افزایش ۲۵ درصدی خواهد داشت.
لذا کلیه کسانی که تمایل به تمدید و یا خرید محصولات و یاخدمات شرکت را دارند در صورتیکه قبل از شروع سال شمسی اقدام به خرید و یا تمدید نمایند شمال این افزایش قیمت نخواهند بود.

واحد فروش

Sunday, March 6, 2016

<< بازگشت