با توجه به نوسانات نرخ ارز و از آنجاییکه محصولات ارتباط مستقیم با قیمت ارز دارد قیمتهای محصولات دچار تغییر خواهد شد. 



Sunday, November 18, 2018

<< بازگشت